↑ Terug naar Lidmaatschap

Lidmaatschapinformatie

U gaat een lidmaatschap aan met de HVV Hollandia voor de duur van een jaar, het verenigingsjaar duurt van 15 juni t/m 14 juni. U bent contributie verschuldigd over het gehele seizoen, ook bij blessures en tussentijdse opzegging. Opzeggingen dienen voor 15 juni van het verenigingsjaar schriftelijk te geschieden via het postadres; HVV Hollandia, t.a.v. Ledenadministratie, Postbus 2351 1620 EJ Hoorn. Indien voor deze datum niet het lidmaatschap is opgezegd wordt het stilzwijgend verlengd met een jaar.

Gedragscode
Ieder lid van HVV Hollandia dient zich te gedragen op het eigen en uit complex zoals hij zich thuis gedraagt met zijn eigen spullen. Na de wedstrijd de kleedkamers netjes achterlaten zowel bij de thuis- als uitwedstrijden.

Alcohol
In het clubgebouw wordt geen alcohol geschonken en gedronken door personen onder de 18 jaar. Er wordt bij twijfel om legitimatie gevraagd door de barmedewerker(ster) of bestuurslid.

Roken
In het gehele clubgebouw geldt een rookverbod, roken is alleen toegestaan op het overdekte rookterras en buiten het clubgebouw.

Drugs
Op het gehele Hollandia complex is geen enkele vorm van drugsgebruik toegestaan.

Overschrijvingen
Overschrijving naar een andere vereniging dient te geschieden voor 15 juni en kan alleen bij het secretariaat; Henk Droste en Dini Spil. Overschrijvingen worden alleen gehonoreerd als de contributie, de opgelopen boetes zijn betaald en de in bruikleen gekregen kleding is ingeleverd.
Heeft u problemen met betaling van de contributie, dan is er altijd met het bestuur een regeling te treffen.

Alle verzoeken tot overschrijving binnen Nederland moeten ieder seizoen uiterlijk 15 juni bij de KNVB zijn ingediend. Voor (ex-)contractspelers geldt 14 juli als uiterste datum.

Indien een overschrijvingsverzoek na 15 juni of 14 juli wordt ingediend, zal dit verzoek worden behandeld als een verzoek om dispensatie.

Indien een verzoek om dispensatie het districtskantoor na de eerste vrijdag van de maand maart bereikt, wordt overschrijving slechts toegestaan onder de beperkende bepaling dat in dat seizoen niet mag worden deelgenomen aan bindende wedstrijden.

Overeenkomstig de FIFA-bepalingen geldt ook voor leden van de KNVB dat een speler in de periode van 1 juli t/m 30 juni voor maximaal twee clubs in bindende wedstrijden mag uitkomen. Concreet betekent dit dat een speler die aan het begin van het seizoen uitkomt voor club X in hetzelfde seizoen slechts eenmaal dispensatie kan krijgen voor overschrijving naar club Y.

Overschrijving naar Hollandia kan worden aangevraagd via het inschrijfformulier Hollandia en het overschrijvingsformulier veldvoetbal of pupillenverklaring veldvoetbal. Deze dienen volledig ingevult door de oude vereniging met de eventule spelerspas ingelevert te worden alleen bij de secretaris van Hollandia.

Overschrijving naar een andere vereniging dient te geschieden alleen door de secretaris van de HVV Hollandia. Overschrijvingen worden alleen gehonoreerd als de contributie, de opgelopen boetes zijn betaald en de in bruikleen gekregen kleding is ingeleverd. U dient een volledig ingevult overschrijvingsformulier of een pupillenverklaring te downloaden en deze mee te nemen naar de vast te stellen overschrijvingsavonden bij Hollandia.

Nieuwe leden dienen vanaf de D-pupillen tevens een goed gelijkende foto met de naam en geboortedatum op de achterzijde in te leveren. Tevens dient € 3,00 voor de spelerspas betaald te worden.

Wanneer u zich wilt inschrijven bij Hollandia kunt u onderstaande inschrijf- en Automatisch incasso formulier (beide) downloaden en inleveren bij de ledenadministratie.

Inschrijfformulier

Overschrijvingsformulier Veldvoetbal 

Pupillen overschrijvingsformulier (nieuw)

De beide overschrijvingsformulieren kunt u downloaden en volledig ingevuld mee nemen naar de overschrijvingsavonden.

 

Definitie A en B categorie.

Amateurverenigingen, regionale jeugdopleidingen en betaaldvoetbalorganisaties krijgen te maken met overschrijvingen. We onderscheiden drie ‘soorten’ spelers: jeugdspelers, senior amateurspelers en contractspelers. Hoe luiden de – diverse – regels (en deadlines!)?

Er gelden uiterste data voor het indienen van een verzoek tot overschrijving binnen Nederland. De overschrijvingsdatum voor amateurvoetballers is 15 juni! Voor contractspelers en betaaldvoetbalorganisaties kunnen de data mogelijk later zijn. De KNVB heeft hiervoor een schema opgesteld, te vinden in hoofdstuk 5.1 van het Bewaarnummer

Dispensatie categorie A
Verzoeken tot overschrijving ná deze uiterste data worden behandeld als een verzoek om dispensatie. In de A-categorie kan dispensatie, onder voorwaarden, plaatsvinden als sprake is van bijvoorbeeld gewijzigde studie-, werk-, woon- of medische omstandigheden. Voldoet een speler aan alle gestelde criteria, dan nog is toestemming sterk afhankelijk van de diverse kenmerken en omstandigheden van de opzichzelfstaande situatie.

Omstandigheden
Deze ‘verzoeken om dispensatie’ worden zeer strikt beoordeeld. Verder kunnen zaken als het al dan niet willen behouden van een WW-uitkering, persoonlijk gedrag en andere (exceptionele) omstandigheden in voorkomende gevallen een bepalende rol spelen.

Jeugdspelers
Specifiek voor jeugdspelers is hierbij de extra mogelijkheid gecreëerd om terug te gaan naar zijn of haar oude vereniging, mits de te verlaten vereniging hiertegen geen bezwaar heeft.

Speelgerechtigd
De precieze datum van de speelgerechtigdheid bij het verlenen van dispensatie is afhankelijk van meerdere factoren. Zo mag een speler bijvoorbeeld pas gaan voetballen na 1 februari als zijn of haar verzoek tot dispensatie is ingediend en verleend na 1 september. In elk geval wordt geen enkele dispensatieoverschrijving meer verleend na de eerste vrijdag van de maand maart.

Internationale overschrijvingen
Op internationale overschrijvingen van zowel jeugdspelers, senior amateurspelers als contractspelers zijn de FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players van toepassing. Hier gelden extra beperkende dispensatiemogelijkheden. Met betrekking tot overschrijvingen van minderjarige spelers geldt sinds 2009 bovendien een nieuwe regeling van de FIFA. Wezenlijk onderdeel hiervan vormt dat te allen tijde eerst toestemming is vereist van de Wereldvoetbalbond.

Dispensatie categorie B
De regels voor spelers binnen de B-categorie zijn veel soepeler. Het belangrijkste bij deze overschrijvingen is een akkoord van de te verlaten club. Beperkende voorwaarde is wel dat een speler uit categorie B, na een tussentijdse overschrijving in het seizoen, niet mag uitkomen in wedstrijden behorend tot categorie A.

Advies: lees de uitgebreide toelichting!
Alle nuances en exacte regels kunt u vinden in het landelijk bewaarnummer, hoofdstuk 5. Wij adviseren u, zeker met betrekking tot categorie A-spelers, altijd deze informatie na te lezen. Dit kan de club veel ellende besparen.

Bewaarnummers KNVB is hieronder te downloaden.

Bewaarnummer landelijk 2011-2012