«

»

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering!

Hoorn, 5 januari 2018

Aan : Leden van voetbalvereniging HVV Hollandia Hoorn Van : Bestuur HVV Hollandia Hoorn, secretaris Henk Droste Betreft : Uitnodiging Algemene Ledenvergadering (ALV) Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de ALGEMENE LEDENVERGADERING welke zal worden gehouden in de kantine van de HVV Hollandia Hoorn op MAANDAG 29 januari 2018 om 20.15 uur

 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan graag afmelden bij het secretariaat, hetzij per mail of telefonisch.

Agenda:
01. Opening en mededelingen
02. Ingekomen stukken
03. Vaststelling notulen extra ALV
04. Jaarverslag secretaris en Jaarverslag penningmeester 2016-2017
05. Verslag kascontrole commissie
06. Vaststelling begroting 2017-2018
07. Samenstelling bestuur: vacature voorzitter*
08. Stand van zaken bundeling sportaccommodaties Hoorn
09. Rondvraag
10. Sluiting

Toelichting punt 07.: Tussentijds afgetreden: Jack van Es voorzitter

Het bestuur kan op dit moment geen kandidaat voordragen en stelt voor om Gerard Hubers voorlopig te benoemen tot voorzitter ai. tot er een kandidaat is gevonden. 

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, dan graag afmelden bij het secretariaat, hetzij per mail of telefonisch.

Namens het bestuur:
Henk Droste Secretaris